Cím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.
Tel./Fax: 06-1-364-3216

OM azonosító: 034550

Fenntartó: Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Információ

Kedves Szülők!

 

 

      Leendő kiscsoportosaink és szüleik részére 2017.aug. 30-án szerdán délután 16h-17h között közös játszó délutánt szervezünk melyre szeretettel várjuk Önöket!

    

 

Kedves Szülők!

Kérjük  az új kiscsoportos gyermekek szüleit, hogy az ebédbefizetéshez szükséges kódokat az óvodában legkésőbb aug.14-ig vegyék át , hogy gyermekük részére a szeptemberi ebédbefizetéseket tudják rendezni.

Köszönettel:  Narancs Óvoda

 

A 2017/2018 tanévre felvételt nyert gyermekek névsora

 

Agatity Zoé Hanna

Maczák Adél

Benedek Nóra

Máder Tímea

Bilák - Fényes Lilien

Máthe Tamás

Csernáti Eszter

Molnár Milán László

Deák Zalán

Nagy - Egri Borbála

Demény Aliz

Németh Zoé Pálma

Dorcsák Nikolett

Orosz Dávid

Frész Nóra

Pásztor Máté

Gelencsér Noel

Petrovszki Zalán

Hadnagy Péter

Poluktov Maxim

Hárshegyi Lotti

Sárközi Natasa Zselyke

Hermann Johanna

Séllei -Korbély Hédi

Joó Enikő

Soós Barnadás Rudolf

Juhász Döme Endre

Szemere Zsombor

Karácsony Olivér Kristóf

Sziklai Botond Iván

Komjáthy Lotti

Tamási Viola

Kuti Benett

Lipták Ádám

 
A leendő kiscsoportosok szülei részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk, melynek időpontja: 2017. június 12. (hétfő) 1630

                                                                                             

                                                                                        Nickmann Borbála

                                                                                              Óvodavezető

 

A 2016. szeptember elsejétől életbe lépő intézményi étkezéssel kapcsolatos változásokat tudnivalókat az alábbi linkeken olvashatják.

TÁJÉKOZTATÓ

IGÉNYBEJELENTŐ

 

 

Kérjük  a szeptembertől felvett gyermekek szüleit hogy aki jogosult az ingyenes étkezés igénybevételére  a Nyilatkozatot kitöltve, aláírva az óvodába nyújtsa be legkésőbb aug.15-ig. 
A nyilatkozat letölhető:
innen!

 

Tisztelt Szülők!

2017. január 1-től a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 21/B. § (1 )  bekezdés  a) pontja alapján ingyenes óvodai gyermekétkezést a következő esetben vehetik igénybe. ( Nyilatkozatok a gazdasági irodában igényelhetők )

Előírt igazolások:

a)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat

b)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

c)Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • igazolás, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekkel egy lakásban lakik, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a gyermek az igénylő közeli hozzátartozója

d)Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:

 • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet)

e)Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:

 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat

     f.)  A GYvt 21/B §-ban rögzített ingyenes intézményi gyermekétkeztetés elbírálása során figyelembe veendő kötelező legkisebb munkabér 2017. január  1-től bruttó 127.500,- Ft, amely személyi jövedelemadóval, járulékokkal csökkentett összege 84.788,-Ft. Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át:  azaz 2017. évben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó  110.224.-Ft-ot.
  • a nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához az óvodában igényelhető.

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

       2017. 01. 05.                                                             Nickmann Borbála

                                                                                          Intézményvezető

 

Kérjük  a szeptembertől felvett gyermekek szüleit hogy aki jogosult az ingyenes étkezés igénybevételére  a Nyilatkozatot kitöltve, aláírva az óvodába nyújtsa be legkésőbb aug.15-ig. 

A nyilatkozat letölthető: innen!

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket az óvodai hiányzás módosított szabályairól!

Miniszteri rendelet 51. §-ának (2) bekezdése alapján, a gyermek óvodából való távolmaradását igazolni kell:

Igazolt hiányzás:

 • a gyermek az óvodai szabályzók alapján engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a gyermek beteg volt, és az orvosi igazolással igazolja,
 • a szülő írásban előre kérvényezi gyermeke távolmaradását.

Igazolatlan hiányzás esetén, az intézmény vezető feladata (a Miniszteri rendelet 51. §-ának (4) bekezdése, valamint a 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet, amint a családok támogatásáról szóló 15. §-a alapján)

 • amennyiben a gyermek egy nevelési évben 5 nevelési napnál többet mulaszt, értesíteni kell a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot.
 • amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 10 nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatni kell az általános szabálysértési hatóságot, azaz a járási hivatalt. (11 nap mulasztása a nevelési évben szabálysértési tényállás).
 • amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, az intézmény vezetőjének haladéktalanul értesítenie kell a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot. A gyámhatóság a nevelési ellátás szüneteltetését rendeli el mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem biztosítja.

Kérjük Önöket, hogy a gyermekek hatékony személyiségfejlesztése, iskolára való felkészítése érdekében a módosított törvénynek megfelelően járjanak el gyermekük hiányzása esetén.

Együttműködésüket köszönjük: Narancs Óvoda Nevelőtestülete