Cím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.
Tel./Fax: 06-1-364-3216

OM azonosító: 034550

Fenntartó: Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Információ

Tisztelt Szülők!

Óvodánkba a 2021/22-es nevelési évre 2021. május 3. és május 5. között lehet beiratkozni.

A jelenlegi helyzetben a beiratkozásra kétféle módon van lehetőségük a szülőknek:

 1. Elektronikus úton, a narancs@zugloiovoda.hu e-mail címre elküldve a jelentkezési lapot
 2. Személyesen, az óvoda bejárati ajtajánál, (9 órától, 15 óráig) a járványügyi szabályok betartásával.

A vírusveszély miatt kérjük, ha lehetőségük engedi, elsősorban az elektronikus formát válasszák a Tisztelt Szülők a beiratkozáskor.

Amennyiben módosulnak a vírusveszéllyel kapcsolatos szabályok, lehetőséget biztosítunk az óvodánkkal, valamint az óvodai dolgozókkal való ismerkedésre.

Addig is megtekinthetik bemutatkozó kisfilmünket, óvodánk Facebook oldalán.

Kérem, figyeljék tájékoztatásainkat, valamint az ismerkedéssel kapcsolatos információkat, melyeket a mindenkori helyzetnek megfelelően szervezünk meg a következő időszakban is.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

 

Budapest, 2021. 04. 22.

Üdvözlettel:

Nickmann Borbála óvodavezető, és a Narancs Óvoda közössége

 

 

Hirdetmény óvodai felvételről 2021/2022 tanév.

>> Óvodai beiraktozás PDF letöltése <<

>> Jelentkezési lap letöltése <<
 

Budapest, 2021. március 29.

 

Tisztelt Szülők!

2019. január 1-től a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 21/B. § (1 )  bekezdés  a) pontja alapján ingyenes óvodai gyermekétkezést a következő esetben vehetik igénybe. ( Nyilatkozatok a gazdasági irodában igényelhetők )

Előírt igazolások:

a)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat

b)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

c)Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

 • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
 • szakorvosi igazolás
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • igazolás, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekkel egy lakásban lakik, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a gyermek az igénylő közeli hozzátartozója

d)Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:

 • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet)

e)Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:

 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határoza
 •  
 • f) A GYvt 21/B §-ban rögzített ingyenes intézményi gyermekétkeztetés elbírálása során figyelembe veendő kötelező legkisebb munkabér 2019. január  1-től bruttó 149.000,- Ft, amely személyi jövedelemadóval, járulékokkal csökkentett összege 99.085,-Ft. Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át:  azaz 2019. évben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó  128.811-Ft-ot.
  • a nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához az óvodában igényelhető.

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

2019.01.11.                                                                                           Nickmann Borbála

                                                                                                              Intézményvezető

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket az óvodai hiányzás módosított szabályairól!

Miniszteri rendelet 51. §-ának (2) bekezdése alapján, a gyermek óvodából való távolmaradását igazolni kell:

Igazolt hiányzás:

 • a gyermek az óvodai szabályzók alapján engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a gyermek beteg volt, és az orvosi igazolással igazolja,
 • a szülő írásban előre kérvényezi gyermeke távolmaradását.

Igazolatlan hiányzás esetén, az intézmény vezető feladata (a Miniszteri rendelet 51. §-ának (4) bekezdése, valamint a 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet, amint a családok támogatásáról szóló 15. §-a alapján)

 • amennyiben a gyermek egy nevelési évben 5 nevelési napnál többet mulaszt, értesíteni kell a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot.
 • amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 10 nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatni kell az általános szabálysértési hatóságot, azaz a járási hivatalt. (11 nap mulasztása a nevelési évben szabálysértési tényállás).
 • amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, az intézmény vezetőjének haladéktalanul értesítenie kell a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot. A gyámhatóság a nevelési ellátás szüneteltetését rendeli el mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem biztosítja.

Kérjük Önöket, hogy a gyermekek hatékony személyiségfejlesztése, iskolára való felkészítése érdekében a módosított törvénynek megfelelően járjanak el gyermekük hiányzása esetén.

Együttműködésüket köszönjük: Narancs Óvoda Nevelőtestülete